RSS

กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

               วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยมี ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

         กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นสากลในการทำงานผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านภาษาโดยมีกิจกรรม Walk Rally เป็นสื่อที่สามารถช่วยส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้ซึมซับความรู้ความเข้าใจ การใช้ภาษาได้มากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้และทักษะทางด้านภาษาไปต่อยอดองค์ความรู้ในการทำงานได้ ทั้งนี้ กิจกรรม Walk rally ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พบปะและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้น ช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา และการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต และนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 

Back
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery