RSS

การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2/2564

 

          วันที่ 7 เมษายน 2564 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2/2564 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้คณะกรรมการรับทราบว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และอาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 ซึ่งจะมีการจัดการอบรม "การดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564" โดยบริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด

       นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของ 2 อาคารที่จะเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว รวมถึงได้ชี้แจงแนวปฏิบัติและการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียวของอาคารใหม่ และได้มีการรายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาของอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ในไตรมาสที่ 2

 

 

Back
การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery