RSS

การประชุมพี่เลี้ยง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564

 

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมพี่เลี้ยงในการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ ในโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับอาจารย์ บุคลากร โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะจัดส่งหน่วยงานเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 จำนวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย อาคารโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

Back
การประชุมพี่เลี้ยง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมพี่เลี้ยง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมพี่เลี้ยง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมพี่เลี้ยง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมพี่เลี้ยง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมพี่เลี้ยง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมพี่เลี้ยง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมพี่เลี้ยง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมพี่เลี้ยง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมพี่เลี้ยง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมพี่เลี้ยง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมพี่เลี้ยง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery