RSS

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมฯ

          ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ 018/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564  ซึ่งเป็นการดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2547 มีดังนี้
           1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
           2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
           3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
           4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน

           สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี และมีคณะกรรมการฯ จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ประกอบด้วย ประธาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

Back
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery