RSS
การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพขององค์กร และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดกลุ่มสถาบัน และจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพขององค์กร และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดกลุ่มสถาบัน และจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา อนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยการพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศหรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดนี้ จะทำการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพขององค์กร และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดกลุ่มสถาบัน รวมถึงจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาความเป็นเลิศ แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัยด้านอื่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ให้ความเห็นชอบต่อไปภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นี้ 

Back
img_9997_resize
 
Download
img_9996_resize
 
Download
img_9995_resize
 
Download
img_9994_resize
 
Download
img_9992_resize
 
Download
img_9991_resize
 
Download
img_9988_resize
 
Download
img_9985_resize
 
Download
img_9984_resize
 
Download
img_9983_resize
 
Download
img_9982_resize
 
Download
img_9981_resize
 
Download
img_9980_resize
 
Download
img_9979_resize
 
Download
img_9978_resize
 
Download
img_9977_resize
 
Download
img_9976_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery