RSS

มรภ.กำแพงเพชร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

         
          วันที่ 9 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานชุม พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานคณะกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา คณะกรรมการตรวจประเมิน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพการศึกษา นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563  จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ สำหรับในภาคเช้ามีการแบ่งห้องสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน เป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และในภาคบ่ายแบ่งห้องสำหรับรับตรวจประเมิน แบ่งตามตัวบ่งชี้ จำนวน 5 ห้อง

           ซึ่งในเวลา 15.45 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ จะแจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ

Back
 
 
Powered by Phoca Gallery