RSS

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน
การพัฒนาเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลและกระบวนการจัดทำ Digital Transcript


         วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักส่งเสริมวชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลและกระบวนการจัดทำ Digital Transcript เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้และสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป

Back
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery