RSS

มรภ.กำแพงเพชร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่ม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผ่านระบบ Zoom โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมประชุมในระบบ Zoom และกล่าวนโยบายฯ และ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

          สอวช. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่ม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนานโยบาย กลไก มาตรการและข้อริเริ่มสำคัญ รวมถึงขับเคลื่อนในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สังคม เศรษฐกิจและทรัพยากรของชาติ (2) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง หรือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค (3) เพื่อศึกษาและทดลองแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ภูมิภาคกับมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง หรือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งกิจกรรมการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากแผนการดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

Back
มรภ.กำแพงเพชร MOU สอวช. 2564
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU สอวช. 2564
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU สอวช. 2564
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU สอวช. 2564
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU สอวช. 2564
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU สอวช. 2564
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU สอวช. 2564
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU สอวช. 2564
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU สอวช. 2564
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU สอวช. 2564
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU สอวช. 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery