RSS

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5(161)/2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5(161)/2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณา อาทิ การทบทวนโครงสร้างการบริหารตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาพัฒนาคน/บุคลากร เป็นต้น

           และในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.00 น. เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และอธิการบดี 4 ทปอ. พร้อมรับโล่แสดงความขอบคุณ การจัดกิจกรรม “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” ที่ผ่านมา

Back
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5(161)/2564
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5(161)/2564
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5(161)/2564
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5(161)/2564
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5(161)/2564
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5(161)/2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery