RSS

การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

     นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาจารย์โปรแกรมวิชาพละศึกษา คณะครุศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานปิดโรงพยาบาลสนาม รื้อถอน เคลื่อนย้าย อุปกรณ์ต่างๆ และทำความสะอาดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แห่งที่ 2 (โรงยิม 2) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เพื่อคืนสถานที่ให้กับมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเปิดใช้งานวันที่ 17 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ให้โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแห่งที่ 1 (โรงยิม 3) คงสถานภาพไว้ก่อน เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อีกครั้ง โดยจะมีการกั้นพื้นที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 อย่างมิดชิดและรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษาหรือประชาชนเข้าไปในพื้นที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1

Back
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery