RSS

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่1/2565

     วันที่ 10 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2565 โดยมีคุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีการจัดประชุมทั้งในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) และรูปแบบ Online

       สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ1) การนำเสนอแผนพลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจำปีพุทธศักราช 2566-2570 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก 4.2 ล้านบาท 2) ข้อเสนอโครงการยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย (Central Lab) จัดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมหาวิทยาลัยได้นำเสนอโครงการดังกล่าวกับจังหวัดตาก และ กกร.ภาคเหนือล่าง 1 แล้วนั้น นอกจากนี้ ในที่ประชุมมีการพิจารณาแนวทางพิจารณาการระดมทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565 และการพิจารณาแนวทางการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร Re-Skill Up-skill ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชรและเขตภาคเหนือจำนวนกว่า 300 แห่ง

Back
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery