RSS

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

           วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และผู้แทน คณะ สำนัก สถาบัน เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

           สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเพื่อรับทราบขั้นตอนการดำเนินงานและการส่งงานซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ 6 เดือน และระยะ 12 เดือน

           มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน ภายใต้โปรแกรม 12 แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน งบประมาณสนับสนุน 4,200,000 บาท

           ซึ่งโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีและในการพัฒนาท้องถิ่นสู่การสร้าง Value-Based Economy 2) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะของบัณฑิตและแรงงานในชุมชน (Upskill/Reskill) ร่วมกับสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน

Back
img_1005_resize
 
Download
img_1004_resize
 
Download
img_1003_resize
 
Download
img_1002_resize
 
Download
img_1001_resize
 
Download
img_0999_resize
 
Download
img_0998_resize
 
Download
img_0997_resize
 
Download
img_0995_resize
 
Download
img_0994_resize
 
Download
img_0993_resize
 
Download
img_0992_resize
 
Download
img_0990_resize
 
Download
img_0989_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery