RSS

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2565

           วันที่ 9 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย

           รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานคณะกรรมการการตรวจประเมิน กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินว่า ประการที่ 1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้นำเสนอข้อมูลในการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการจัดการศึกษา ตามวงรอบการประกันคุณภาพการศึกษา  ประการที่ 2 เพื่อตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ขอบเขตองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประการที่ 3 เพื่อสะท้อนข้อมูล จุดแข็ง แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษา ประการที่ 4 เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มั่นใจในผลงานและผลผลิตของมหาวิทยาลัยทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และประการสุดท้าย เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในแนวทางที่เหมาะสมทั้งด้านบริบทและศักยภาพ ต่อไป

           จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2564 จากนั้นเวลาประมาณ 09.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการตรวจประเมินในระบบออนไลน์ ซึ่งจำแนกห้องตรวจประเมินออกเป็น 5 ห้อง  โดยมีคระกรรมการฯ ดังรายนามดังนี้ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ คณะกรรมการตรวจประเมิน

Back
img_0308
 
Download
img_0306
 
Download
img_0301
 
Download
img_0294
 
Download
img_0293
 
Download
img_0288
 
Download
img_0286
 
Download
img_0282
 
Download
img_0277
 
Download
img_0276
 
Download
img_0275
 
Download
img_0274
 
Download
img_0273
 
Download
img_0272
 
Download
img_0271
 
Download
img_0270
 
Download
img_0269
 
Download
img_0268
 
Download
img_0267
 
Download
img_0266
 
Download
img_0261
 
Download
img_0260
 
Download
img_0259
 
Download
img_0258
 
Download
img_0257
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery