RSS

มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.

          วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  โดยมีจุดประสงค์เพื่อมาศึกษาดูงาน การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้คะแนนร้อยละ 91.03 จัดอยู่ในลำดับที่ 3 ของสถาบันการอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 81 แห่ง ที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้ความสนใจและสอบถามข้อมูล แนวปฏิบัติ การดำเนินการ โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารเรียนรวมและอำนวยการ รวมไปถึงการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดโฟม ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการตรวจประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

Back
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery