RSS

การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร

 

                 วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและบุคลากร มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนและบุคลากร พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2559 ซึ่งได้กำหนดให้ข้าราชการและบุคลากรต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. และ ดร.กาญจนาภรณ์ มุขดารา นักวิชาการอิสระ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 145 คน

Back
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery