RSS

แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

          วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562  โดยในวาระแรกเป็นการแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีสกุล  คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ทองเอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู  และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์ มรกพ.แม่สอด

Back
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery