RSS

                                                                               การนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี Innovation & Good Practice 2019

                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "การนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี Innovation & Good Practice 2019" ณ หอประชุมรัตนอาภา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมีคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ ร่วมให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีฯ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี นิธากร รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้  ในการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีประจำปี 2562 นี้ มีผู้ร่วมส่งผลงานทั้งสิ้นจำนวน 52 ผลงาน ประกอบด้วย การนำเสนอผ่านเวที จำนวน 20 ผลงาน และนำเสนอผ่านโปสเตอร์ จำนวน 30 ผลงาน  และมีผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีฯ จำนวน 250 คน

                                                                                     ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_4878_resize
 
Download
img_4838_resize
 
Download
img_4825_resize
 
Download
img_4813_resize
 
Download
img_4811_resize
 
Download
img_4788_resize
 
Download
img_4711_resize
 
Download
img_4707_resize
 
Download
img_4636_resize
 
Download
img_4599_resize
 
Download
img_4560_resize
 
Download
img_4530_resize
 
Download
img_4527_resize
 
Download
img_4513_resize
 
Download
img_4510_resize
 
Download
img_4507_resize
 
Download
img_4504_resize
 
Download
img_4454_resize
 
Download
img_4446_resize
 
Download
img_4443_resize
 
Download
img_4439_resize
 
Download
img_4418_resize
 
Download
img_4410_resize
 
Download
img_4404_resize
 
Download
img_4387_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery