RSS

                       “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพื่อการเผยแพร่ TQR และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร”
         วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพื่อการเผยแพร่ TQR และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร”   จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  เพื่อสร้างความเข้าใจของการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ.2558 เพื่อทราบกระบวนการบริหารหลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล   คณะอนุกรรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 220 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย  ระดับหน่วยงาน อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
                                                                            ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a4362_resize
 
Download
1k8a4353_resize
 
Download
1k8a4351_resize
 
Download
1k8a4349_resize
 
Download
1k8a4347_resize
 
Download
1k8a4346_resize
 
Download
1k8a4344_resize
 
Download
1k8a4342_resize
 
Download
1k8a4340_resize
 
Download
1k8a4339_resize
 
Download
1k8a4336_resize
 
Download
1k8a4334_resize
 
Download
1k8a4333_resize
 
Download
1k8a4325_resize
 
Download
1k8a4323_resize
 
Download
1k8a4322_resize
 
Download
1k8a4318_resize
 
Download
1k8a4315_resize
 
Download
1k8a4314_resize
 
Download
1k8a4311_resize
 
Download
1k8a4310_resize
 
Download
1k8a4308_resize
 
Download
1k8a4307_resize
 
Download
1k8a4306_resize
 
Download
1k8a4299_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery