RSS

           กองกลาง สน.อธิการบดี มรภ.กำแพงเพชร จัดโครงการสัมมนา "แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สายสนับสนุน" ประจำปีงบประมาณ 2562
             วันที่ 16 กันยายน 2562 ที่หอประชุมรัตนอาภา(หอประชุมเก่า)  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการสัมมนาเป็นคณะ "แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สายสนับสนุน" ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2562 ณ หอประชุมรัตนอาภา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธารกล่าวเปิดและเป็นตัวแทนกล่าวต้องรับคณะวิทยากร และ ดร.มะลิวัลล์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ พร้อมทั้งได้รับได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการจัดทำตัวชีวัดระดับบุคคลทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ ซึ่งในปัจจุบัน การประเมินด้วย "ตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard) เป็นที่นิยม โดยแนวเน้นของการประเมิน คือ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอยู่ที่จุดแข็ง จุดอ่อนในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บุคลากรได้รับทราบ และใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในตำแหน่งและตามระดับ
                                                             ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_4790_resize
 
Download
img_4787_resize
 
Download
img_4785_resize
 
Download
img_4783_resize
 
Download
img_4781_resize
 
Download
img_4778_resize
 
Download
img_4773_resize
 
Download
img_4772_resize
 
Download
img_4769_resize
 
Download
img_4768_resize
 
Download
img_4765_resize
 
Download
img_4764_resize
 
Download
img_4761_resize
 
Download
img_4759_resize
 
Download
img_4757_resize
 
Download
img_4755_resize
 
Download
img_4752_resize
 
Download
img_4750_resize
 
Download
img_4742_resize
 
Download
img_4736_resize
 
Download
img_4733_resize
 
Download
img_4730_resize
 
Download
img_4726_resize
 
Download
img_4723_resize
 
Download
img_4721_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery