RSS

การดำเนินการการเลือกกรรมการสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ

            วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องกระจกชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการดำเนินการการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ โดยมีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ ดังนี้ หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล และหมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพันธ์ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ ได้แก่ หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล ด้วยคะแนน 80 คะแนน ต่อ 72 คะแนน จากผู้มาสิทธิ์ทั้งหมด 154 คน

Back
19203_resize
 
Download
19202_resize
 
Download
19201_resize
 
Download
76765539_1106639819679785_6087544808350416896_n_resize
 
Download
76695261_3005120889516918_6996901135667691520_n_resize
 
Download
75627444_808567789595274_5841105211313094656_n_resize
 
Download
75588128_2415789188668751_7125038817769160704_n_resize
 
Download
75339579_744939852687991_6011480898883551232_n_resize
 
Download
75339438_412805232984562_598272610572173312_n_resize
 
Download
75289031_1264621677063965_5373321953530609664_n_resize
 
Download
75264785_1195535020834940_3909680180901183488_n_resize
 
Download
75204482_513814545836409_7050083044224401408_n_resize
 
Download
75139946_508270853091499_3948208803505242112_n_resize
 
Download
74915817_407553453528517_5161038307253026816_n_resize
 
Download
74892400_812405659204869_578006382184235008_n_resize
 
Download
74845111_803247633468332_203276687541010432_n_resize
 
Download
74701626_2482662851991703_795619022019231744_n_resize
 
Download
74643529_458959971408162_7672349536840318976_n_resize
 
Download
74614099_429846651249841_8125742399323373568_n_resize
 
Download
74610050_1444554735719874_2483537265221959680_n_resize
 
Download
74526486_3227704897302715_744756954148110336_n_resize
 
Download
74480256_2424320027783180_4927951119293874176_n_resize
 
Download
74463240_3112043212146314_1782984805974016000_n_resize
 
Download
74403992_2601818906540802_4960023671612637184_n_resize
 
Download
74359176_535760853656160_1208426243146383360_n_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery