RSS

การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563 

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม ศรีอรุณมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด , สำนักศิลปะและวัฒนธรรม , บัณฑิตวิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษา

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลังจากที่ได้ส่งอาคาร 14 เข้ารับการประเมินโครงการดังกล่าว และได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับประเทศนั้น นำมาซึ่งการวางแผนและพัฒนาการดำเนินโครงการไปสู่อาคารอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ตั้งเป้าหมายการขยายผลไปที่ อาคารกองพัฒนานักศึกษา อาคาร 12 (บัณฑิตวิทยาลัย) พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด) เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในอนาคต

Back
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery