RSS

                   จัดการประชุม "ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปละแผนปฏิรูปประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

            วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุม "ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปละแผนปฏิรูปประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุม "ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปละแผนปฏิรูปประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรพรรคพลังประชารัฐและอดีตรองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นวิทยากร  โครงการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ มีความเข้าใจทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อนำไปสู่การปรับตัวของมหาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ภายใต้นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ประกอบกับนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมุ่งเน้นสู่การปรับตัวมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area-based University) ที่มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                       ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_7538_resize
 
Download
img_7537_resize
 
Download
img_7536_resize
 
Download
img_7534_resize
 
Download
img_7532_resize
 
Download
img_7528_resize
 
Download
img_7523_resize
 
Download
img_7521_resize
 
Download
img_7520_resize
 
Download
img_7518_resize
 
Download
img_7517_resize
 
Download
img_7514_resize
 
Download
img_7512_resize
 
Download
img_7509_resize
 
Download
img_7505_resize
 
Download
img_7501_resize
 
Download
img_7498_resize
 
Download
img_7495_resize
 
Download
img_7494_resize
 
Download
img_7493_resize
 
Download
img_7492_resize
 
Download
img_7491_resize
 
Download
img_7490_resize
 
Download
img_7488_resize
 
Download
img_7487_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery