RSS

FMS Freshy Night 2019

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม FMS Freshy Night 2019 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการประกวด ดาว,เดือนและดาวเทียม โดยมีผลการประกวดดังนี้
            รางวัลชนะเลิศในการประกวดฝ่ายชาย นายจิรกฤต  อยู่สิทธิ์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 นายภธรรม  พูลเขียว โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายภานุ สวนแก้ว โปรแกรมวิชาการบัญชี  
       สำหรับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง นางสาววริศรา  วันชัย โปรแกรมวิชาการบัญชี
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวกัญญารัตน์  รัชตรุ่งโรจน์กุล โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวภัทราวดี  ตาไว  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  
รางวัลชนะเลิศดาวเทียม นายอภิสิทธิ์  สวัสดี โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และผลการประกวดรางวัล Popular Vote ได้แก่ นายภธรรม  พูลเขียว โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นอกจากนี้ภายในงานยังมีวงดนตรีโฟล์คซอง จากโปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ซึ่งจัดในช่วงเช้าและ กิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนานและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับรุ่นพี่ที่มาร่วมงานดังกล่าว

Back
img_2192_resize
 
Download
img_2087_resize
 
Download
img_2074_resize
 
Download
img_2059_resize
 
Download
img_2056_resize
 
Download
img_2034_resize
 
Download
img_2032_resize
 
Download
img_1998_resize
 
Download
img_1997_resize
 
Download
img_1935_resize
 
Download
img_1920_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery