RSS

งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
ในหัวข้อ “Keep soil alive, Protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้พื้นดิน” 

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ และคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร ในหัวข้อ “Keep soil alive, Protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้พื้นดิน” ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2563

          ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ไปเผยแพร่ภายในงานผ่านการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  ซึ่งมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้อธิบายองค์ความรู้ ตอบคำถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวทางสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถเข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน และผู้เข้าชมงาน

 

 

Back
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
งานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery