RSS
กิจกรรมการนำเสนอติดตามแผนการจัดการความรู้ KM ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมการนำเสนอติดตามแผนการจัดการความรู้ KM ประจำปีการศึกษา 2563
การประชุมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของผู้ประกอบการภายใต้การดูแล ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การประชุมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของผู้ประกอบการภายใต้การดูแ...
สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ประ...
ประชุมยกร่างยุทธศาสตร์การวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2564
ประชุมยกร่างยุทธศาสตร์การวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2564
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ กับมหา...
วันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
วันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1
โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1
โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program)  หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ...
การจัดทำแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือ ด้วยกระบวนการ Design Thinking
การจัดทำแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่...
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020)
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 (Regional Research E...
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  6 “งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ...
Innovation Club By GSB Startup”  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Innovation Club By GSB Startup” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (...
การขอทุนวิจัย ปี 61: แผนงานวิจัยที่ดี
การขอทุนวิจัย ปี 61: แผนงานวิจัยที่ดี
จังหวัดกำแพงเพชร จัดการสัมมนาการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ
จังหวัดกำแพงเพชร จัดการสัมมนาการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ
เทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ในวรสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2
เทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ในวรสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือก...
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การเขียนโครงร่างการวิจัย สำหรับเสนอขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564
การเขียนโครงร่างการวิจัย สำหรับเสนอขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีง...
การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนในการพัฒนาชุมชน
การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนในการพัฒนาชุมชน
GSB Innovation Club ประจำปี 2562
GSB Innovation Club ประจำปี 2562
โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรภาคเหนือ (กล้วยไข่)
โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูล...
Start D Up Camp 2019
Start D Up Camp 2019
Idea to Startup Camp 2019
Idea to Startup Camp 2019
 
 
Powered by Phoca Gallery