RSS

                                     เทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ในวรสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2

                วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ในวรสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ อีกทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ สุนทรีย์ ดวงทิพย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 54 คน

                                                   ภาพ/ข่าว โดย : งานปรัชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a8836_resize
 
Download
1k8a8831_resize
 
Download
1k8a8826_resize
 
Download
1k8a8823_resize
 
Download
1k8a8820_resize
 
Download
1k8a8819_resize
 
Download
1k8a8818_resize
 
Download
1k8a8816_resize
 
Download
1k8a8813_resize
 
Download
1k8a8810_resize
 
Download
1k8a8805_resize
 
Download
1k8a8803_resize
 
Download
1k8a8802_resize
 
Download
1k8a8801_resize
 
Download
1k8a8799_resize
 
Download
1k8a8798_resize
 
Download
1k8a8796_resize
 
Download
1k8a8791_resize
 
Download
1k8a8789_resize
 
Download
1k8a8788_resize
 
Download
1k8a8785_resize
 
Download
1k8a8778_resize
 
Download
1k8a8774_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery