RSS

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี และคณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จากคุณดาวใจ ศรลัมพ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทขวัญดาวโปรเจ็ค จำกัด จำนวน 100,000 บาท ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

          สำหรับบริษัทขวัญดาวโปรเจ็ค จำกัด เป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น (Start Up) ที่ได้มาสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับอาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่บริษัทฯ โดยคุณดาวใจ ศรลัมพ์ ได้เข้ามาปรึกษา ดร.เอนก หาลี และ ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกกาแฟที่เป็นขยะและเกิดมลพิษจากกระบวนการผลิตกาแฟเป็นจำนวนมาก จากนั้นได้เขียนข้อเสนอโครงการขอรับทุนจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อพัฒนาสารสกัดจากชิ้นส่วนเมล็ดกาแฟไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางดูแลผิว skin care โดยมี ดร.เอนก หาลี และ ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ จนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ Coffee Extract Supreme Antioxidant Enriched Natural Serum และได้รับรางวัลทางธุรกิจจำนวนหลายรางวัล เช่น รางวัลสุดยอด SME Smart Start up 2018, โล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นต้น

          หลังจากนั้นยังได้ร่วมงานวิจัยกับ ดร.เอนก หาลี ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ, การพัฒนาน้ำมันรำข้าวโภชนาการสูงเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ skin care โดยมีส่วนช่วยพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรคือวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด โดยร่วมกันพัฒนาอาคารการผลิต การทำตลาด และรับซื้อวัตถุดิบจากทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ดังกล่าว ซึ่งการพัฒนาร่วมระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับภาคธุรกิจเอกชนในครั้งนี้ นับเป็นแนวทางการพัฒนาตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศในปัจจุบัน ที่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปถ่ายทอดหรือพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการ และ SMEs เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงแช่งขันของผู้ประกอบการ / ภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ SMEs ในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามนโยบาย BCG-Economy รวมถึงการเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรในท้องถิ่น เนื่องจากวัตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้มีการพัฒนาร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ นับเป็นต้นแบบการพัฒนาร่วมกันทั้งภาควิชาการ ภาคธุรกิจและภาคการเกษตรของชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

 

Back
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery