RSS

Idea to Startup Camp 2019

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการอบรม “การสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup”  Idea to Startup Camp 2019 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup”  Idea to Startup Camp 2019  ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือโครงการ Innovative Startup ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีความมุ่งหวังที่จะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจ นวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

          สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศผู้ประกอบการ ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นในระดับภูมิภาคให้เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 260 คน ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและแม่สอด สำหรับการจัดกิจกรมในครั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท พี โฟ ดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ด่อง ซุง กิ อินโนเวชั่น จำกัด

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
Idea to Startup Camp 2019
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery