RSS

มรภ.กำแพงเพชร ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System กับบริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงนามในสัญญาเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System กับบริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คุณมะซะฮิโระ คะเคอิ ประธานบริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนาม รศ.ดร.ปรีชา ปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนยี และคุณโสภา อ่อนนุ่ม ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

     แอพพลิเคชั่น Casava Management System เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจจับโรคใบด่างในมันสัมปะหลัง ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชนิด Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) เป็นโรคอุบัติใหม่ โดยมีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะนำโรคที่เกิดการระบาดในพื้นที่การเพาะปลูกหลายๆ จังหวัดของประเทศไทย เนื่องด้วยมันสำปะหลังเป็นพืชที่ขยายพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ ปัจจัยหลักที่ทำให้โรคใบด่างมันสำปะหลังมีการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและเป็นบริเวณกว้างขวาง คือการนำท่อนพันธุ์ที่ได้จากต้นที่เป็นโรคไปทำการปลูกขยายต่อ โดยจะพบว่าพืชที่เป็นโรคจะมีอาการใบด่าง ใบหงิก ลำต้นแคระแกร็น ให้ผลผลิตที่ลดลง ดังนั้น เพื่อช่วยลดความเสียหายให้แก่เกษตรกร และอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง จึงทำให้เกิดความร่วมมือในสัญญาฉบับนี้ขึ้น

Back
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
ลงนามสัญญาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Casava Management System
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery