RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21
“อนาคตการศึกษาไทย กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง” ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

          วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการประทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 “อนาคตการศึกษาไทย กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายในงานประชุมวิชาการฯ ประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ “ชีวิต...กับงานวิจัย” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการประทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภายบ่ายเป็นการนำเสนอการนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams และการวิพากษ์ผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมการนำเสนอกว่า 140 เรื่อง  

 

          สำหรับการจัดการประชุมวิชาการฯ นี้ มีการจัดงานในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ด้วยการจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมในห้อง จำนวน 50 คน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ แบบออนไลน์ รับชมผ่านการถ่ายทอดสดบนเพจเฟซบุคบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักสึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ และทางการวิจัยในสาขาต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

          สำหรับเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการฯ ในครั้งต่อไปได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในพิธีเปิดได้มีการมอบธงเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้มอบธงให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

 

 

Back
img_0224_resize
 
Download
img_0219_resize
 
Download
img_0218_resize
 
Download
img_0215_resize
 
Download
img_0210_resize
 
Download
img_0204_resize
 
Download
img_0202_resize
 
Download
img_0195_resize
 
Download
img_0193_resize
 
Download
img_0189_resize
 
Download
img_0183_resize
 
Download
img_0182_resize
 
Download
img_0177_resize
 
Download
img_0176_resize
 
Download
img_0171_resize
 
Download
img_0170_resize
 
Download
img_0164_resize
 
Download
img_0162_resize
 
Download
img_0159_resize
 
Download
img_0154_resize
 
Download
img_0148_resize
 
Download
img_0147_resize
 
Download
img_0146_resize
 
Download
img_0143_resize
 
Download
img_0142_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery