RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21
“อนาคตการศึกษาไทย กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง” ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

          วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการประทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 “อนาคตการศึกษาไทย กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายในงานประชุมวิชาการฯ ประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ “ชีวิต...กับงานวิจัย” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการประทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภายบ่ายเป็นการนำเสนอการนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams และการวิพากษ์ผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมการนำเสนอกว่า 140 เรื่อง  

 

          สำหรับการจัดการประชุมวิชาการฯ นี้ มีการจัดงานในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ด้วยการจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมในห้อง จำนวน 50 คน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ แบบออนไลน์ รับชมผ่านการถ่ายทอดสดบนเพจเฟซบุคบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักสึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ และทางการวิจัยในสาขาต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

          สำหรับเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการฯ ในครั้งต่อไปได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในพิธีเปิดได้มีการมอบธงเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้มอบธงให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

 

 

Back
img_0140_resize
 
Download
img_0139_resize
 
Download
img_0138_resize
 
Download
img_0137_resize
 
Download
img_0135_resize
 
Download
img_0132_resize
 
Download
img_0131_resize
 
Download
img_0130_resize
 
Download
img_0129_resize
 
Download
img_0127_resize
 
Download
img_0126_resize
 
Download
img_0124_resize
 
Download
img_0123_resize
 
Download
img_0122_resize
 
Download
img_0121_resize
 
Download
img_0120_resize
 
Download
img_0106_resize
 
Download
img_0104_resize
 
Download
img_0102_resize
 
Download
img_0100_resize
 
Download
img_0091_resize
 
Download
img_0087_resize
 
Download
img_0075_resize
 
Download
img_0074_resize
 
Download
img_0069_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery