RSS

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ พร้อมทั้ง ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและ ผศ.ชาลี  ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรภาคเหนือ (กล้วยไข่) จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 2 วัน ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการจัดกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ความรู้กับเกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  หน่วยงานพันธมิตร เกษตรกรต้นแบบ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องเรียนเทคโนโลยี อันเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ รวมทั้งเปิดมุมมองใหม่ให้แก่เกษตรกร ได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และต่อยอดเป็นธุรกิจให้กับเกษตรกร

Back
img_9997 2
 
Download
img_9993 2
 
Download
img_9987 2
 
Download
img_9986 2
 
Download
img_9982 2
 
Download
img_9980 2
 
Download
img_9979 2
 
Download
img_9972 2
 
Download
img_9965 2
 
Download
img_9958 2
 
Download
img_9955 2
 
Download
img_9948 2
 
Download
img_9945 2
 
Download
img_9943 2
 
Download
img_9942 2
 
Download
img_9941 2
 
Download
img_0025 2
 
Download
img_0014 2
 
Download
img_0009 2
 
Download
img_0008 2
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery