RSS

                                                                          การเขียนโครงร่างการวิจัย สำหรับเสนอขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

             วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนโครงร่างการวิจัย สำหรับเสนอขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564" ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์สามารถเขียนโครงร่างการวิจัย ให้มีคุณภาพ และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.นุชจรี สิงข์พันธ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยอาจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำ และคุณเกื้อกูล พิมพ์ดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

                                                                                                ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_4007_resize
 
Download
img_4003_resize
 
Download
img_3997_resize
 
Download
img_3996_resize
 
Download
img_3995_resize
 
Download
img_3994_resize
 
Download
img_3993_resize
 
Download
img_3988_resize
 
Download
img_3987_resize
 
Download
img_3986_resize
 
Download
img_3985_resize
 
Download
img_3984_resize
 
Download
img_3983_resize
 
Download
img_3979_resize
 
Download
img_3978_resize
 
Download
img_3973_resize
 
Download
img_3962_resize
 
Download
img_3961_resize
 
Download
img_3958_resize
 
Download
img_3956_resize
 
Download
img_3951_resize
 
Download
img_3947_resize
 
Download
img_3944_resize
 
Download
img_3941_resize
 
Download
img_3937_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery