RSS

สถาบันวิจัยและพัฒนา KPRU จับมือ ม.เชียงใหม่ 
ประชุมหาแนวทางความร่วมมือการยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์

     วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บริษัทเดอะพอสสิเบิ้ล จำกัด บริษัทคิงส์เฟาน์เทร่น จำกัด จัดประชุมการหาแนวทางความร่วมมือการยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์ โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม  และ รศ.ดร.ปรีชา ปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายนักวิจัย นำโดย ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ พานิชย์จังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เกษตรกร กลุ่ม Young Smart จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนกว่า 50 คน  ผู้ร่วมเสวนาบนเวที ประกอบด้วย รศ.ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ดร.เอนก หาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร , คุณทฤษฏี เพชรมะลิ วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด ,ดร.สุเนตร ม้าทอง ตัวแทนบริษัทเดอะพอสสิเบิ้ล และ นายวิศรุต ปัญญาประดิษฐ์โชค ตัวแทนบริษัท คิงส์ เฟาน์เทร่น

     การประชุมในครั้งนี้ ภาคีเครือข่าย ทั้ง 4 ภาคส่วน มีเป้าหมายร่วมกัน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มมูลค่าของ”ผำ” เพื่อแปรรูปเป็นอาหาร New Sources of Protein จาก  Plant Based รวมถึงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงผำให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป

Back
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery