RSS

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน (เป็นการส่วนพระองค์) ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติ และเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เห็นความหลากหลายทางด้านวิชาการ ปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอผลงานของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ
---
     ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ ซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ ผ้าทอมือจากใยกล้วยไข่ กระยาสารทไซรัปกล้วยไข่ น้ำพริกกล้วยไข่ น้ำปลาหวานไซรัปกล้วยไข่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัย และงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใต้การสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “ผลิตภัณฑ์ผ้าทอฝ้ายผสมใยกล้วยไข่” โดยเป็นผลงานของอาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
---
ภาพ : ม.ราชภัฏเชียงใหม่
#KPRUnews #ผลิตภัณฑ์ผ้าทอฝ้ายผสมใยกล้วยไข่ #วิทย์สิ่งแวดล้อมKPRU #ฟิสิกส์KPRU

Back
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยไข่ 2566
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery