RSS

ประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2
“บัณฑิตของพระราชา พัฒนาชุมชนท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยงานวิจัยสร้างสรรค์”

 

      วันที่ 15 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 “บัณฑิตของพระราชา พัฒนาชุมชนท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยงานวิจัยสร้างสรรค์” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม กล่าวว่า โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการและสร้างเครือข่ายในการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้แก่ท้องถิ่นและสาธารณชนได้รับทราบ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนางานวิจัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีจำนวนบทความทั้งหมด 173 บทความ แบ่งเป็นบทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 139 บทความ และบทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 34 บทความ

        สำหรับรูปแบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยแบ่งห้องย่อยในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) ออกเป็น 14 ห้อง ประกอบด้วย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 11 ห้อง และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ห้อง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวน 15 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 13 ท่าน เป็นผู้วิพากษ์บทความ

Back
ประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2
 
Download
ประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2
 
Download
ประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2
 
Download
ประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2
 
Download
ประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2
 
Download
ประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2
 
Download
ประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2
 
Download
ประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2
 
Download
ประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2
 
Download
ประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery