RSS

แถลงข่าว MOU การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ ระหว่าง สทน. กับ วช. และ 3 ราชภัฏ

     วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชกาแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวรายงาน  ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 1สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  

      การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อน ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัย การประยุกต์ใช้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม ชมรม สมาคม และประชาชนทั่วไป โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายเอนก บารุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

      จากนั้นเวลา 11.25 น. ดำเนินการแถลงข่าวหัวข้อความร่วมมือ “โครงการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสีอาหาร” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้นำอาหารประจำจังหวัดกำแพงเพชรไปร่วมจัดแสดง อาทิ กระยาสารท ข้าวตอกอัด ใส้เมี่ยงมะพร้าว ใส้กรอกถั่ว-แช่แข็ง ใส้กรอกพริกแกง(พรานกระต่าย)-แช่แข็ง

     สำหรับความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันจากการทำบันทึกข้อตกลงนี้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 3 แห่ง จะทำงานร่วมกันตั้งแต่การแลกเปลี่ยนข้อมูลชุมชน การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้  เพื่อพัฒนาอาหารถิ่นและสร้างการยอมรับเรื่องประโยชน์ของการฉายรังสีผลิตภัณฑ์  รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้มีศูนย์ประสานงาน ในการส่งผลิตภัณฑ์เพื่อมาฉายรังสี มีการใช้พื้นที่และทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาตัวสินค้า จนสามารถขยายไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะนำไปจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ  นอกจากนี้ ทาง สทน. ยังมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับนวัตกรรมใหม่ ทางด้านอาหารพื้นถิ่น ในกลุ่มของผู้ประกอบการรุ่นใหม่  นิสิตนักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา อาจารย์หรือบุคลากรในสถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป

Back
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
Mou การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2565
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery