RSS

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2563

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งมีรายนามผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

          1. หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          2. นักวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติดีเด่น ได้แก่ อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
          3. นักวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
          4. นักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนด้วยผลงานวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ
          5. นักวิจัยดีเด่นสังกัดคณะ ได้แก่
               - คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย
               - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
               - คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
               - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
               - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย
               - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู
               - คณะพยาบาลศาสตร์ อ.สุภาพร ปรารมย์
          6. นักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
          7. หลักสูตรดีเด่นงานวิจัยนักศึกษาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา สังกัดคณะ ได้แก่
               - คณะครุศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์
               - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
               - คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการเงินและการธนาคาร
               - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรคณิตศาสตร์
               - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน
               - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด หลักสูตรบัญชี
               

       

Back
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery