RSS

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
และเทคนิคการยกร่างสิทธิบัตรเชิงรุก"


     วันที่ 30 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร? และเทคนิคการยกร่างสิทธิบัตรเชิงรุก" ณ ห้องประชุมกาซะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

     ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ รักษาการผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ กล่าวรายงานว่า หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโดครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณพันทนา คำเขียว ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และการร่างคำขอรับสิทธิบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพใหักับนักวิจัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

     ผศ.ดร.ปรียานุุช พรหมภาสิต อธิการบดี กล่าวว่า การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนางานวิจัย รวมถึงการพูดคุยการส่งเสริมนักวิจัย การหาแนวทางการสนับสนุนนักวิจัย เราได้พัฒนาตัวนวัตกรรมหรือวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำจุดอ่อนมาหาหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยให้หน่วยงาน UBI ดูแล ซึ่งดิฉันเชื่อว่าวันนี้นักวิจัยที่ได้เข้ารวมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจะได้รับความรู้ตามที่ท่านได้มุ่งหวัง เนื่องจากเราได้รับเกียรติจากทางวิทยากรที่มีความเชียวชาญเรื่องนี้เป็นอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Back
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร?
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery