RSS

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  6 “งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

            วันที่ 20 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  6 “งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจของสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน  เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจของสถาบัน อุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  และส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิจาก  25 หน่วยงานร่วมวิพากษ์ผลงานและผู้ทรงวุฒิที่ร่วมตรวจประเมินบทความ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นต้น มีผู้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 133 บทความ แบ่งเป็น นำเสนอภาคโปสเตอร์ 81 บทความ และนำเสนอภาคบรรยาย 52 บทความ มีหน่วยงานที่ส่งบทความทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก เป็นต้น  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมครุร่มสัก ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

               

Back
_mg_3172_resize
 
Download
_mg_3170_resize
 
Download
_mg_3160_resize
 
Download
_mg_3157_resize
 
Download
_mg_3146_resize
 
Download
_mg_3134_resize
 
Download
_mg_3127_resize
 
Download
_mg_3124_resize
 
Download
_mg_3112_resize
 
Download
_mg_3106_resize
 
Download
_mg_3099_resize
 
Download
_mg_3087_resize
 
Download
_mg_3085_resize
 
Download
_mg_3074_resize
 
Download
_mg_3066_resize
 
Download
_mg_3060_resize
 
Download
_mg_3045_resize
 
Download
_mg_2979_resize
 
Download
_mg_2961_resize
 
Download
_mg_2928_resize
 
Download
_mg_2918_resize
 
Download
_mg_2912_resize
 
Download
img_0410_resize
 
Download
img_0408_resize
 
Download
img_0404_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery