RSS

การประชุมยกร่างยุทธศาสตร์การวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2564

          วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมยกร่างยุทธศาสตร์การวิจัย  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการประชุม และมีบุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสักทอง อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
การประชุมยกร่างยุทธศาสตร์การวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมยกร่างยุทธศาสตร์การวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมยกร่างยุทธศาสตร์การวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมยกร่างยุทธศาสตร์การวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery