RSS

Bonding : SMART AGRICUTURE ในโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งเป้าการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ หลักสูตร WINSX


     วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม Bonding : SMART AGRICUTURE ในโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งเป้าการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ หลักสูตร WINSX โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ Triple Helix Cooperation Network (THCONET) ผนึกพลังประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์การทำงานบนฐานเครือข่ายระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ณ หอมขจรฟาร์ม @ สวนดุสิต จังหวัดสุพรรณบุรี
     
     ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้แก่ 1) โปรตีนไฮโรไลเสทจากกากรำข้าวมะลินิลสุรินทร์ผสมเมล็ดกัญชง 2)นมเปรี้ยวจากข้าวมะลินิลสุรินทร์เพาะงอกเสริมจุลินทรีย์ไพรไบโอติกอัดเม็ด 3)น้ำกล้วยไข่ 4)ปุ๋ยเบญจคุณ 5)ผ้าทอมือย้อมผลศิลาแลงกำแพงเพชร ลายดอกพิกุล และการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการผลิต ได้แก่ 1)ตู้อบอเนกประสงค์พลังานทางเลือก 2)เครื่องหั่นข้าวเกรียบ เป็นต้น
Back
Bonding : SMART AGRICUTURE 2022
 
Download
Bonding : SMART AGRICUTURE 2022
 
Download
Bonding : SMART AGRICUTURE 2022
 
Download
Bonding : SMART AGRICUTURE 2022
 
Download
Bonding : SMART AGRICUTURE 2022
 
Download
Bonding : SMART AGRICUTURE 2022
 
Download
Bonding : SMART AGRICUTURE 2022
 
Download
Bonding : SMART AGRICUTURE 2022
 
Download
Bonding : SMART AGRICUTURE 2022
 
Download
Bonding : SMART AGRICUTURE 2022
 
Download
Bonding : SMART AGRICUTURE 2022
 
Download
Bonding : SMART AGRICUTURE 2022
 
Download
Bonding : SMART AGRICUTURE 2022
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery