RSS

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.กำแพงเพชร จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University


   วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University เรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง University Community” และ การส่งเสริมงานวิจัยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ เป็นคณะกรรมการวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต กล่าวว่า งานในวันนี้เสมือนเป็นการพัฒนาและยกระดับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย สู่การปฏิบัติผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากกรรมการผู้เชี่ยวชาญ โดยมีกรอบการวิจัยจากแหล่งทุนเป็นโจทย์ ชุมชนท้องถิ่นเป็นพื้นที่และหมุดหมายที่สำคัญในการขับเคลื่อนการวิจัย เพื่อที่เราจะได้โจทย์วิจัยที่ตอบสนองเชิงพื้นที่ โดยมีบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นหน่วยหนุนเสริม ทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการทำงาน สร้างและพัฒนานักวิจัยที่สามารถทำงานพุ่งเป้าร่วมกับเครือข่ายการวิจัย ชุมชนหรือผู้ประกอบการได้

  ทั้งนี้ มีผู้นำเสนอโครงร่างทุนฯ จำนวนทั้งสิ้น 22 เรื่อง ประกอบด้วย ประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง (University Community) จำนวน 9 เรื่อง และ ระเด็นที่ 3 การส่งเสริมงานวิจัยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 13 เรื่อง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดวิพากษ์โครงร่างทุน Reinventing University 2023
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery