RSS

Kpru News : การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม UBI ชั้น 1 อาคาร 12 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี
          กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการผลักดันให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับ Dr.Kevin F.F. Quigley วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ "Global Perspective and Leadership in the Northern Rajabhat" จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
dsc09349_resize
 
Download
dsc09348_resize
 
Download
dsc09340_resize
 
Download
dsc09339_resize
 
Download
dsc09338_resize
 
Download
dsc09336_resize
 
Download
dsc09334_resize
 
Download
dsc09332_resize
 
Download
dsc09328_resize
 
Download
dsc09324_resize
 
Download
dsc09323_resize
 
Download
dsc09321_resize
 
Download
dsc09320_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery