RSS

การประชุมคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ครั้งที่ 57 (14/2565)

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ครั้งที่ 57 (14/2565) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

     สำหรับการประชุมในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณานั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดี ได้นำเสนอโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตจากอ้อยด้วยหลัก BCG เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอ้อยแบบครบวงจรที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โครงการภาคเหนือ (จังหวัดกำแพงเพชร)  เพื่อพิจารณาแนวทางการสนับสนุนโครงการวิจัย ที่ช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่

     โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตจากอ้อยด้วยหลัก BCG เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอ้อยแบบครบวงจรที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ
1. เพื่อสร้างศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ (Role-Model Communities) เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยของจังหวัดกำแพงเพชร จากนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการผลิต เพื่อลดเวลา ขั้นตอนการผลิต
2. เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จากเศษวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตอ้อย (BCG MODEL)
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาสารปราบศัตรูพืชจากเศษใบอ้อยที่เหลือทิ้งจากการเกษตร
4. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรเกี่ยวกับพืชอ้อย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ที่มีศักยภาพและความพร้อมการถ่ายทอดความรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
5. เพื่อประเมินผลความสำเร็จของโครงการเป้าหมายต่อกระบวนการวิจัยและชุดโครงการย่อยในแต่ละโครงการ

Back
 
 
Powered by Phoca Gallery