RSS

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง”

     วันที่ 15 ธันวาคม  2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง” โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัย เช่น สามารถพัฒนาโครงร่างวิจัยในศาสตร์ของตนเองเพื่อขอรับทุนภายในได้ รวมทั้งนักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจนสามารถขอรับทุนสนับสนุนภายในได้ และเพื่อให้นักวิจัยรุ่นกลางสามารถพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยให้สามารถพัฒนาโครงร่างวิจัยแบบพหุวิทยาการตลอดจนสามารถนำไปสู่การขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งภายนอกได้   ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้นักวิจัยรุ่นกลางที่มีศักยภาพสูง  นักวิจัยรุ่นใหม่ ได้พัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย และสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับ ให้ผลิตผลงานตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการหรืองาน สร้างสรรค์ระดับนานาชาติ

Back
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery