RSS

      วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ขั้น 2 หอประชุมทีปีงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง "การยกระดับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

เนื่องจากการวิจัยเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของการดำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ เช่น อาจารย์ พนักงานสายสนับสนุน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยในรั่วมหาวิทยาลัย

      ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งภายนอกได้และได้รับความอนุเคราะห์จากศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา สาขาวิซาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในเรื่องการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการในหลากหลายประเด็น ทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานร่วมกับชุมชน ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ นักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำเพงเพชร

      ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด มีการเว้นระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนมีการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมงาน และมีการตรวจ Antigen Test Kit ก่อนเข้าห้องอบรม

Back
img_9820
 
Download
img_9819
 
Download
img_9817
 
Download
img_9815
 
Download
img_9813
 
Download
img_9812
 
Download
img_9808
 
Download
img_9800
 
Download
img_9798
 
Download
img_9797
 
Download
img_9795
 
Download
img_9794
 
Download
img_9792
 
Download
img_9789
 
Download
img_9787
 
Download
img_9787 - name news
 
Download
img_9681
 
Download
img_9677
 
Download
img_9676
 
Download
img_9675
 
Download
img_9665
 
Download
img_9662
 
Download
img_9660
 
Download
img_9658
 
Download
img_9655
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery