RSS

การขอทุนวิจัยปี 64: แผนงานวิจัยที่ดี

          วันที่ 25 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขอทุนวิจัยปี 64: แผนงานวิจัยที่ดี” ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

          รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอทุนวิจัยปี 64: แผนงานวิจัยที่ดี” ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการขอทุนวิจัยให้กับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วัย รองคณบดีฯ เป็นวิทยากรในครั้งนี้  ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางในการเขียนแผนงานวิจัย ขอรับทุนวิจับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564  กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนงานวิจัย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนแผนงานวิจัย


 

Back
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
การขอทุนวิจัยปี 64 : แผนงานวิจัยที่ดี
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery