RSS

โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับมหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยแม่ข่าย)

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักวิจัย บุคลากร นิสิต/นักศึกษา ชุมชน โดยการสร้างความตระหนัก สร้างทักษะ และฝึกปฏิบัติ การกำหนดโจทย์และแนวทางการแก้ไข โดยการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ และการอบรมสร้างทักษะ และฝึกปฏิบัติการกำหนดโจทย์และแนวทางการแก้ไข โดยการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ และการอบรมสร้างทักษะให้นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งได้จัดกิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อการต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับชุมชนสำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง-อาวุโส  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา  สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

    สำหรับการจัดจัดโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาดำเนินการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยชุดตรวจ ATK อีกทั้งจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมดังกล่าวด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
Download
โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
Download
โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
Download
โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
Download
โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
Download
โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
Download
โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
Download
โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
Download
โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
Download
โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery