RSS

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง วว. กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย

 
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และนางภารีณี พีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองแม่ลาย เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ
 
สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ เกิดจากความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ การถ่ายทอดการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ
1. ได้ชุดผลิตไบโอดีเซลชุมชนจากน้ำมันพืชใช้แล้ว โดยใช้พลังงานความร้อนจากเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วให้แก่ชุมชนมอกล้วยไข่
2. ให้ชุมชนลดต้นทุนโดยใช้พลังงานทดแทนร่วมกับการผลิตไบโอดีเซลชุมชนจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยใช้ความร้อนจากน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับชุมชนที่รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
3. เทศบาล และชุมชน ได้บัญชีการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไบโอดีเซลชุมชนจากน้ำมันพืชใช้แล้ว โดยใช้พลังงานความร้อนจากเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
4. ให้ชุมชนมีการจัดการขยะ(น้ำมันพืชใช้แล้ว) และเพิ่มมูลค่า
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลชุมชนจากน้ำมันพืชใช้แล้ว โดยใช้พลังงานความร้อนจากเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายสำหรับแผนจังหวัด, พลังงานจังหวัด, เทศบาล, อบต., อบจ. เพื่อความยั่งยืนของโครงการ
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลชุมชนจากน้ำมันพืชใช้แล้ว โดยใช้พลังงานความร้อนจากเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมและนำไปใช้ภาคการเกษตร เช่น นำน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้ไปใช้กับเครื่องยนต์การเกษตรเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล เพื่อความยั่งยืนของโครงการ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 38 ท่าน ประกอบด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และชุมชนตลาดมอกล้วยไข่
Back
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
วว. MOU ด้านวิชาการ กับ มรภ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery